Vasárnap délelőtt úrvacsorával

Úrvacsorás istentiszteleti liturgia

Budahegyvidéki Református Gyülekezet

 

↑    Apostoli köszöntés (szószék)

↑    Fennálló ének

↓    Hirdetések

↓    Derekas ének

↑    Fohász

↑    Lekció

↑    Imádság

↑    Igehirdetés előtti ének (gyermekek elbocsátása)

↑    Textus

↓    Igehirdetés

↓    Ráfelelő ének

↑    Imádság

↑    Miatyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a te neved,

jöjjön el a te országod,

legyen meg a te akaratod,

amint a mennyben, úgy a földön is;

mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;

mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

 

↓    Orgonajáték

↓    Úrvacsorai ének

↑    Szereztetési ige (úrasztala)

↑    Bűnbánati ima

↑    Apostoli Hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.

És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztyén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűneink bocsánatát, a testünk feltámadását és az örök életet. Ámen.

 

↑    Kérdések

Hiszitek-e, valljátok-e, hogy első szüleink bűnesete folytán mi magunk is annyira megromlottunk, hogy ha Isten rajtunk meg nem könyörül, örök büntetést, halált és kárhozatot érdemlünk?

Hiszitek-e, valljátok-e?

 

Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Isten rajtunk megkönyörülve elbocsátotta egyszülött fiát, a Krisztus Jézust, kinek halála és feltámadása által megszerezte számunkra az élet megigazulását, a feltámadást és az örök életet?

Hiszitek-e, valljátok-e?

 

Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából Istennek ezért a nagy jótéteményéért, mint az ő megváltott gyermekei már e jelenvaló világban nevének dicsőségére, embertársaitok javára éltek?

Ígéritek-e, fogadjátok-e?

 

↑    Bűnbocsánat hirdetése

↓    Jegyek vétele (közben a gyülekezet énekel)

↑    Emlékeztetés, intés

↑    Hálaadó imádság

↓    Záróének

↑    Himnusz

↑    Áldás